• HSP-Healthcoach & Mindfulness Trainer
  • hhlcoaching@gmail.com

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van
Happy Healthy Living Coaching

Happy healthy living coaching is een eenmanszaak met KvK-nummer: 71918965. Je geeft automatisch akkoord op deze voorwaarden als je een traject of consult aangaat.

homepage-image-2

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Health, lifestyle & life coach: Nadia Bradaï, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Midden-Oosten Studies, een Nederlands diploma Geestelijke Verzorging, een Nederlands diploma Stress en Burn-out coach, een Nederlands diploma Life coach, een Nederlands diploma Gezondheidscoach, en een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gevestigd health, lifestyle & life coach;

Cliënt: de persoon aan wie door de health, lifestyle & life coach advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de health, lifestyle & life coach wordt uitgeoefend;

Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de health, lifestyle & life coach is verwezen.

Artikel 2: Algemeen
De health, lifestyle & life coach geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis
De health, lifestyle & life coach kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de health, lifestyle & life coach de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4: Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres, dan wel op de vooraf onderling afgesproken locatie aanwezig te zijn, dient hij/zij de health, lifestyle & life coach hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de health, lifestyle & life coach geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de health, lifestyle & life coach gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 5: Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt de health, lifestyle & life coach de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De health, lifestyle & life coach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De health, lifestyle & life coach beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 6: Intellectueel eigendom
De health, lifestyle & life coach behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de health, lifestyle & life coach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de health, lifestyle & life coach verstrekt zijn.

Artikel 7: Betaling
Betaling aan de health, lifestyle & life coach dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening binnen 14 dagen na datering betaald te hebben. Als niet aan het betalingstermijn voldaan wordt, geeft de health, lifestyle & life coach dit uit handen aan derden. De kosten hieraan verbonden zijn dan voor rekening van de cliënt. Dit is conform de wet.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
De health, lifestyle & life coach heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van de health, lifestyle & life coach is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De health, lifestyle & life coach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de health, lifestyle & life coach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de health, lifestyle & life coach.
Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de health, lifestyle & life coach verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de health, lifestyle & life coach nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de health, lifestyle & life coach om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de health, lifestyle & life coach te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De health, lifestyle & life coach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de health, lifestyle & life coach is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing. De health, lifestyle & life coach heeft het recht de voorwaarden, zonder voorafgaande aankondiging, te wijzigen.

Meer weten? Neem contact met mij op voor het maken van een afspraak of voor meer informatie.